Author

 
Rafaela Stalbalk

Rafaela Stalbalk

    The other African ‘Sara’ of Europe’s obsession
    The other African ‘Sara’ of Europe’s obsession
    ‘Kaffer woman Sara. 1903.”